Energiaftale

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. Med aftalen kan danskernes elforbrug blive dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig viser aftalens finansiering af vedvarende energikilder vejen til at nå en andel vedvarende energi på ca. 55 pct. i 2030.

Billede med facts

Grønnere energi

Med aftalen afsættes der i alt 19 mia. kr. til investeringer i grønne energikilder. 

 • 3 havvindmølleparker på tilsammen 2.400 MW - hvilket kan dække mere end alle danske husstandes strømforbrug
 • Solceller og landvind skal konkurrere i teknologineutrale udbud for i alt 4,2 mia. kr.
 • Ny pulje på 240 mio. kr. årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser.
 • Et kursskifte i varmesektoren skal fremme nye grønne løsninger og teknologier.
 • Reserve til vedvarende energi på 400-500 mio. kr. årligt fra 2025.

Læs mere om initiativerne inden for grønnere energi

Billede med facts om billigere grøn strøm

Billigere grøn strøm

Men energiaftalen sænkes afgifterne på el og elvarme, så vi bedre kan udnytte den grønne strøm.

 • Elvarmeafgiften lempes fra 30,7 øre/kWh til 15,5 øre kWh fra 2021
 • Elafgiften lempes fra i dag 91,4 øre/kWh til 77,4 øre/kWh (indfases fra 2019-2025)
 • Elafgiften for visse liberale erhverv lempes fra i dag 91,4 øre/kWh til 0,4 øre/kWh i 2023

Læs mere om initiativerne inden for billigere grøn strøm

Facts om havvind

Mere havvind

Energi fra havvindmøller skal bidrage til, at 55 pct. af Danmarks energibehov kan være dækket af vedvarende energi i 2030.

Som en del af energiaftalen skal der opføres 3 nye havvindmølleparker, der til sammen skal bidrage med 2.400 MW grøn energi i energisystemet. Det svarer til, at de 3 havvindmølleparker kan dække alle danske husstandes forbrug af strøm.

Læs mere om initiativerne inden for havvind

Facts om lavere energiforbrug

Effektiv brug af energi

Med energiaftalen afskaffes den nuværende energispareordning, og i stedet introduceres to nye støtteordninger for henholdsvis erhverv og bygninger samt en række mindre initiativer inden for energieffektivisering.

 • 300 mio. kr. til energieffektiviseringer i erhvervslivet
 • 200 mio. kr. til energieffektiviseringer i eksisterende bygninger
 • Støtteordning på 20 mio. kr. årligt til udskiftning af oliefyr
 • Lånepulje på 100 mio. kr. årligt til kommuners og regioners energirenovering af bygninger
 • Informationsindsats målretter forbrugere

Læs mere om initiativerne inden for energibesparelser og energieffektivisering

Nye friere og grønnere varme

Friere og grønnere varme

Der er brug for mere tidssvarende krav til vores varmeproduktion. Derfor lægger energiaftalen op til et kursskifte hen imod større fleksibilitet og fremme af nye grønne løsninger og teknologier.

 • Varmeværkernes bindinger ophæves. Det vil give værkerne frihed til at investere i fx varmepumper, biomasse og geotermi – og på den måde omstille til grønnere energi. 
 • Tilslutningspligten ophæves, så forbrugeren selv kan vælge varmeforsyning.
 • 540 mio. kr. til varmekunder og værker, der bliver berørt, når den offentlige støtteordning, det såkaldte grundløb, ophører.

Læs mere om initiativerne inden for varmesektoren

Facts om energiforskning

Forskning i energiteknologi

Med energiaftalen bliver der afsat 580 mio. kr. i 2020 stigende til 1 mia. kroner årligt fra 2024 til energiforskning. Pengene skal gå til forskning, udvikling og demonstration af ny teknologi.

En styrket energiforskning skal understøtte omstillingen af Danmarks energisystem til renere og grønnere løsninger og skabe vækst, arbejdspladser og eksport af dansk energiteknologi.

Læs mere om initiativerne inden for forskning

 

Facts om CO2-effekter

CO2-effekter

Energiaftalens initiativer vil reducere udledningerne fra den del af energisektoren, der ligger uden for kvotesystemet, med ca. 1,1- 1,5 mio. ton i perioden 2021-2030. De største bidrag kommer fra den reducerede elvarmeafgift, der gør det mere attraktivt at skifte til varmepumper, og fra den nye energispare-tilskudspulje. Med disse og andre initiativer vil aftalen bidrage til, at Danmark når målet om en 39 pct. reduktion i 2030 for disse sektorer.

Energiaftalen vil ikke stå alene. Efter sommerferien vil der komme et klimaudspil, der vil indeholde flere initiativer. Klimaudspillet vil fokusere på indsatsen inden for de ikke-kvotebelagte sektorer, og bidrage til, at Danmark når sit reduktionsmål i 2030.

Læs mere om initiativernes effekt på CO2-udledningerne

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien