Superpulje til grøn omstilling

Publiceret 20-07-2013

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at udmønte 40 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. Pengene går bl.a. til et nyt videncenter for mineralske råstoffer og udvikling af nye grønne teknologier.

Med udmøntningen vil regeringen og Enhedslisten skabe tiltag, der kan støtte nye grønne teknologier som f.eks. brint og udvikling af bygningsintegrerede solceller samt skabe partnerskaber for udvikling af grønne kommuner. Samtidig bruges en stor del af pengene til et nyt videncenter om ressourcer, der skal hjælpe Danmark til at få overblik over fremtidens mineralske råstoffer i en verden, der oplever stigende knaphed på ressourcer.

I alt er der sat 430 mio. kr. af på Finansloven til grønne initiativer i perioden 2013 til 2016. Pengene fordeles på flere ministerier, og 40 mio. er øremærket til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. Der er indgået aftale med Enhedslisten og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om, at pengene bliver fordelt på fire områder: Arbejdet i det nye Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, udvikling af brintteknologi, udvikling af bygningsintegrerede solceller og endeligt partnerskaber om pilotprojekter for klimaindsatser i kommunerne.

”Det er vigtigt, at regeringen prioriterer udviklingen af nye grønne teknologier og fremmer viden om Danmarks sårbarhed over for svindende råstoffer. Det er derfor en god nyhed, at vi har landet denne aftale med Enhedslisten. Med aftalen sætter vi yderligere skub i udviklingen af et mere grønt og ressourceeffektivt Danmark, og det glæder mig meget, at vi kan indgå i partnerskaber med kommuner om opgaven" siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Med aftalen afsættes der 2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Videncenter for Mineralske Råstoffer under GEUS, der bl.a. skal lave en sårbarhedsanalyse over Danmarks adgang til ressourcer i fremtiden. Sårbarhedsanalysen er den første af sin art i Danmark. Analysen bidrager til regeringens fokus på et mere ressourceeffektivt samfund og understøtter udvikling af en mere bæredygtig produktion samtidig med, at der skabes vækst og beskæftigelse.

Der er afsat 6. mio. kr. i 2013 til etablering af partnerskaber med én til to kommuner, der går foran på klimaområdet.

Programmet for bygningsintegrerede solceller forlænges til 2016 med 16,5 mio. kr. fordelt over tre år med 5,5 mio. kr. årligt. Bygningsintegrerede solceller er solcelleanlæg, der er indbygget i tag eller facade, som giver bedre arkitektoniske løsninger end brug af traditionelle solcelleanlæg, som monteres på eksisterende tag og facader.

Særpuljen for brint under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) øges med 5 mio. kr. i 2013. Brint kan få en betydelig rolle i fremtidens energisystem, da brint kan anvendes til at lagre energi fra fluktuerende energikilder som vind og sol, så den senere kan bruges til at balancere energisystemet og i brændselsceller til transportformål eller i anlæg, der producerer el og varme.