Nyt dialogforum om kapacitetsudfordringer i byggeriet

Publiceret 10-07-2014

Regeringen ser med bekymring på de tendenser til kapacitetsudfordringer, der tegner sig i dele af den danske byggebranche. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen tager derfor initiativ til et nyt dialogforum.

Allerede nu er der begyndende tegn på kapacitetsudfordringer i dele af byggebranchen, når det gælder håndteringen af større og komplekse byggeprojekter. Tendensen forventes at blive forstærket i de kommende år blandt andet som følge af en række større planlagte offentlige bygge- og anlægsprojekter såsom nye sygehuse, udbygning af universiteter og laboratorier, Metro og Femern Bælt. 
 
Situationen er bl.a. beskrevet i Bygherreforeningens rapport "Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked – Bygherrernes udfordringer og handlemuligheder", der blev udgivet d. 23. juni. 2014.
 
Baggrunden for Bygherreforeningens analyse er, at mange offentlige bygherrer aktuelt oplever problemer med at få tilstrækkeligt med konkurrencedygtige bud på de større byggeprojekter.
 
Med et forventet øget udbud af store offentlige byggerier de kommende år er der udsigt til yderligere kapacitetsudfordringer. 
 
Kendt problemstilling
Regeringen genkender problemstillingen som den er beskrevet i Bygherreforeningens rapport. Det er relevant med en indsats fra såvel bygherrer, branchen og samfundet i bredere forstand for at afbøde konsekvenserne af ubalancerne i markedet, der kan lede til højere priser, forsinkede tidsplaner og manglende kvalitet.
 
Derfor har klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu taget initiativ til, at der etableres en uformel dialog mellem de største offentlige bygherrer og branchen, herunder repræsentanter fra større internationale aktører, der involverer sig på det danske marked.
 
Konkret er Bygningsstyrelsen, der er den største offentlige bygherre, blevet bedt om at etablere kontakten til branchen med henblik på at sikre en styrket uformel dialog. Rasmus Helveg Petersen forventer, at en styrket dialog med branchen vil bidrage med konkrete handlemuligheder og løsninger.
 
"Udfordringerne begynder allerede at vise sig og kan forventes at blive forværret i de kommende år, når det offentlige skal udbyde endnu flere store byggerier. Derfor tager jeg nu initiativ til at etablere en uformel dialog mellem de store offentlige bygherrer og branchen. 
Vi arbejder netop nu på at få færdiggjort en ny byggepolitisk strategi, som bl.a. adresserer de strukturelle udfordringer i byggebranchen og anviser mulige løsninger, som kan være med til at udvikle byggeriet", siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
 
Vil tiltrække flere udenlandske aktører
Bygherreforeningens rapport peger på behovet for at udnytte den aktuelle kapacitet bedre, og der peges ligeledes på behovet for at øge kapaciteten blandt andet ved at gøre byggeriet i Danmark mere attraktivt for udenlandske aktører. Byggebranchen i Danmark er kendetegnet ved mange relativt små entreprenører sammenlignet med udlandet og herunder også vores nærmeste nabolande som Sverige. Desuden er de største entreprenørvirksomheder i Danmark ikke store i international sammenligning.
"Regeringen arbejder løbende på at sikre de rette rammebetingelser for, at byggeriet som branche er velfungerende og produktivt, så jeg ser dette initiativ med at få etableret en tæt dialog mellem bygherrer og branche som endnu et led i bestræbelserne på at styrke den danske byggesektor".  
 
”Det er vigtigt for mig at understrege, at dette ikke handler om at få udenlandske aktører ind, der skal underbyde danske virksomheder og arbejdsvilkår, men om at udvikle, styrke og forbedre vilkårene og konkurrencen i den danske byggesektor", siger Rasmus Helveg Petersen.
Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077