Klimaminister om IPCC-rapport: Tvivlens tid er forbi. Handlingens tid er kommet.

Publiceret 02-11-2014

Med offentliggørelsen af ny rapport, slår FN’s klimapanel IPCC nu fast, at klimaforandringerne primært er menneskeskabte. Hvis vi ikke gør noget, stiger temperaturen med op til 4,8 grader i dette århundrede. Men vi kan stadig handle, og det er tilmed økonomisk overkommeligt, lyder det fra IPCC

FN’s klimapanel IPCC har netop offentliggjort synteserapporten til deres femte hovedrapport om det globale klimas tilstand som afslutning på klimapanelets møde i København. Hvis vi ikke gør noget ved udledningen af drivhusgasserne, peger rapporten på, at vi vil se en opvarmning i slutningen af århundredet på 3,7-4,8 grader. Dette vil ifølge IPCC føre til meget høj risiko for alvorlige og irreversible konsekvenser på globalt plan.

Rapporten fastslår med større sikkerhed end tidligere rapporter, at temperaturstigningerne primært er menneskeskabte. Udledning af drivhusgasser fra afbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning har ifølge IPCC været den dominerende årsag til opvarmning siden midten af ​​det 20. århundrede. Men rapporten slår også fast, at vi sandsynligvis stadig kan nå at holde temperaturstigningerne under 2 grader. Det vil kræve, at vi begrænser vores udledning af drivhusgasser drastisk.

”Vi skal væk fra kul, olie og gas. Både fordi vi skal begrænse temperaturstigningerne, men også fordi vi skal begrænse omkostningerne. Jo større problemet bliver, jo dyrere og jo sværere bliver det for vores børn at gøre noget ved det,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen efter dagens offentliggørelse af synteserapporten til IPCC’s femte hovedrapport.

Hvis vi skal have en chance for at holde den globale opvarmning under 2 grader, kræver det ifølge IPCC en reduktion i globale drivhusgasudledninger på 40-70 pct. i 2050 i forhold til 2010, og reduktionen skal fortsætte, så de globale udledninger bringes til eller under nul i slutningen af århundredet.

IPCC fremhæver, at hvis vi ikke gør mere for at reducere udledningen inden 2030, vil det kræve væsentligt større reduktioner i fremtiden, og det vil blive dyrere. Men hvis vi sætter ind mod CO2-udledningerne nu, er de økonomiske konsekvenser ifølge IPCC til gengæld overskuelige. En indsats, som kan holde temperaturstigningerne under 2-grader, vil ifølge forskerne kun reducere den årlige vækst i forbruget med 0,06 procentpoint i det 21. århundrede. Og det er vel at mærke i et scenarie, hvor man antager en årlig vækst i forbruget på mellem 1,6 pct. og 3 pct. Den gode nyhed i rapporten er også, at handling kan give en lang række positive sidegevinster for vores sundhed, økosystemerne, biodiversiteten og i form af forbedret forsyningssikkerhed.

”Den gode nyhed er, at hvis vi handler nu, så er udgifterne overskuelige. Det viser Danmarks eksempel. Vores BNP er steget, samtidig med at vores CO2-udledning er faldet. Vi skal ikke være bange for at skrue op for ambitionerne i de internationale forhandlinger om en klimaaftale. Jeg håber virkelig, at alle har forstået budskabet. Nu er tvivlens tid ovre. Handlingens tid er kommet,” siger klima-, energi- og bygningsministeren.

Fakta om IPCC’s femte hovedrapport

  • The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er et mellemstatsligt videnskabeligt organ, der blev oprettet af FN's særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP) i 1988.
  • FN’s medlemslande har ved den afsluttende plenarforsamling d. 2. november i København færdiggjort budskaberne fra IPCC i den såkaldte synteserapport, der integrerer og sammenstiller vurderinger fra hele IPCC’s femte hovedrapport.
  • Femte hovedrapport fra IPCC er blevet offentliggjort i tre dele i 2013 og 2014. [Link]
  • IPCC-rapporterne trækker på forskning fra hele verden. Omkring 60 videnskabelige forfattere har været involveret i udarbejdelsen af ​​ synteserapporten. Mere end 830 videnskabelige forfattere fra 80 lande har bidraget til arbejdet med hele den femte hovedrapport. Og forfatterne har studeret mere end 30.000 videnskabelige artikler i forbindelse med udarbejdelse af femte hovedrapport.
  • Arbejdet er ledet af formand for IPCC Dr. R. K. Pachauri.
  • Danmark er værtsland for offentliggørelse af synteserapporten til IPCC’s femte hovedrapport. DMI er ansvarlig for den logistiske gennemførsel af arrangementet.
Kontakt:
Loa Brix
4172 9076