To ekspertgrupper skal følge op på El-reguleringsudvalgets anbefalinger

Publiceret 31-08-2015

Energi-, forsynings- og klimaministeren nedsætter to ekspertgrupper, der skal følge op på El-reguleringsudvalgets anbefaling om en ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne. Ekspertgrupperne skal komme med vigtige bidrag til udarbejdelsen af en ny økonomisk regulering, der skal øge netvirksomhedernes effektivitet, sikre de nødvendige investeringer i elnettet og understøtte den grønne omstilling.

En af El-reguleringsudvalgets centrale anbefalinger er, at der skal indføres en ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne. Udvalget anbefaler desuden nogle overordnede principper for den fremtidige regulering. Principperne er i april 2015 blevet forelagt energiforligskredsen, og der arbejdes nu videre med at omsætte dem til en konkret model for økonomisk regulering af elnetvirksomhederne.

Nedsættelse af ekspertgrupper til opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) nedsætter som led i arbejdet med at konkretisere hovedprincipperne i den nye regulering to tekniske ekspertgrupper. Ekspertgrupperne skal komme med forslag til en ny benchmarkingmodel og til en markedsmæssig forrentning af elnetvirksomhedernes fremadrettede investeringer.  

Ekspertgrupperne vil i deres arbejde skulle inddrage viden og synspunkter fra sektorens interessenter, der organiseres i følgegrupper. I følgegruppen til forrentnings-ekspertgruppen inviteres Dansk Energi, DI, Forbrugerrådet Tænk, Landbrug & Fødevarer, Det Økologiske Råd og Realkreditrådet til at deltage. I følgegruppen til benchmarking-ekspertgruppen inviteres Dansk Energi, DI, Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd og Landbrug & Fødevarer til at deltage.

Formandskabet fra El-reguleringsudvalget fortsætter arbejdet i ekspertgrupperne

Det tidligere formandskab for El-reguleringsudvalget, Søren Bjerre-Nielsen og Torkil Bentzen, udpeges som formænd for hhv. forrentnings- og benchmarkingekspertgruppen.

Jeg er meget glad for, at formandskabet for El-reguleringsudvalget har mod på at fortsætte det gode arbejde. De har begge gennem udvalgsarbejdet fået et indgående kendskab til den økonomiske regulering af netvirksomhederne og har de personlige egenskaber, der skal til for at lede ekspertgrupperne og sikre fremdrift i arbejdet” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Se ekspertgruppens øvrige sammensætning her.

Benchmarking-ekspertgruppen afrapporterer til ministeren ved udgangen af i år, og forrentnings-ekspertgruppen i starten af næste år. Energiforligskredsen vil efterfølgende blive præsenteret for et detaljeret oplæg til udformningen af den nye økonomiske regulering. Det er målsætningen, at den nye økonomiske regulering af elnetvirksomhederne skal træde i kraft 1. januar 2017.                                                      

Baggrund 
Regeringen nedsatte i 2012 et eksternt udvalg, som har haft til opgave at stå for et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor (El-reguleringsudvalget). Eftersynet, der er en opfølgning på energiaftalen af 22. marts 2012, skulle sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Udvalget var bredt sammensat med både uafhængige sagkyndige og interessentrepræsentanter som medlemmer. El-reguleringsudvalget offentliggjorde den 1. december 2014 sin rapport med 16 hovedanbefalinger og 64 underanbefalinger til en fremtidssikret regulering af elsektoren.

Elnetvirksomhederne står for at transportere el fra transmissionsnettet ud til de enkelte forbrugere. Disse virksomheder er underlagt en økonomisk regulering, der skal sikre, at virksomhederne driver nettene effektivt og ikke kan udnytte deres monopolstatus overfor forbrugerne.

Yderligere oplysninger:
 
Pressemedarbejder Rasmus Bjørn, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, tlf.: +45 41729077, e-mail: rasbj@kebmin.dk.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi