Fælles data om terræn, klima og vand

Bedre data om terræn, klima og vand skal sikre, at de mange investeringer i klimatilpasning sker på det bedst mulige grundlag.

Vand fylder meget i det danske samfund. Danmark er et af de få steder i verden, hvor befolkningen har adgang til rent grundvand. Danmark har en stærk privat vandsektor (pumper, vandplanlægning m.fl.) med en årlig eksport på 15 mia. kr. Der er store uudnyttede potentialer i større synergi på tværs af forsyningssektorerne fx gennem udnyttelse af spildevand til produktion af varme og energi.

Men vandet udgør også en stadig større udfordring. Ekstremregn og stormflod bliver mere almindeligt, og stigende grundvand forventes at skabe store problemer flere steder i landet. Forsikring og Pension (forsikringsselskabernes brancheorganisation) har opgjort, at der er udbetalt 10 mia. kr. i erstatning de sidste 10 år som følge af skybrudsskader. Hertil kommer, at samfundet de næste 15-20 år forventes at skulle bruge ca. 40 mia. kr. på klimatilpasning med henblik på at beskytte vigtige samfundsværdier, boligområder mv.

For at sikre at de mange investeringer sker på det bedst mulige grundlag, er der behov for viden om, hvor der skal sættes ind og med hvad. Denne viden skal komme fra bedre data om terræn, vand og klima med relevans for det samlede vandkredsløb.