Forsyningssikkerhed

I Danmark er det en selvfølge, at der kommer lys i lampen, hver gang vi tænder på stikkontakten. Det er vigtigt, at vi kan regne med elforsyningen, hvis samfundet skal kunne fungere optimalt. Derfor arbejdes der i Danmark konstant for at sikre den høje forsyningssikkerhed.

En stabil og sikker energiforsyning er vigtig i et moderne samfund, og mange af samfundets vitale funktioner er sårbare over for svigt i energiforsyningen i kortere eller længere perioder.

Danmark har en høj elforsyningssikkerhed i en international sammenligning. Det skyldes især, at mange af vores kabler er gravet ned i jorden, hvilket gør nettet mere robust over for fx storme.

Den store mængde vedvarende energi i energisystemet har indtil videre ikke haft indflydelse på niveauet for elforsyningssikkerhed i Danmark.


Hvad er elforsyningssikkerhed?

Ved elforsyningssikkerheden forstås sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges. Elforsyningssikkerheden i Danmark er i dag godt 99,99 procent. Det svarer til, at en gennemsnitlig forbruger ikke har el i omkring 40 minutter om året set over en længere årrække.

Energinet.dk har det overordnede ansvar for at sikre elforsyningssikkerheden

Elforsyningssikkerhed sikres af en kombination af elproducerende anlæg placeret i Danmark - fx centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, vindkraft og solceller samt elnettet, udlandsforbindelserne og produktionskapacitet i udlandet.

Energinet.dk er ansvarlig for elforsyningssikkerheden og skal i den forbindelse sikre, at der er tilstrækkelig produktionskapacitet, teknisk kvalitet og balance i det sammenhængende elforsyningssystem.   

Integration af store mængder vedvarende energi anses ofte som en stor udfordring for elforsyningssikkerheden med pludselige ændringer i produktionen. Historisk skyldes langt de fleste afbrydelser af elforsyningen det lokale elnet, og mangel på elproduktionskapacitet har hidtil ikke bidraget til manglende levering af el til forbrugerne.

I de senere år er fokus for elforsyningssikkerheden dog ændret fra kabellægning til sikring af en pålidelig elforsyning under den igangværende omstilling af energisystemet.

Energinet.dk offentliggør hvert år en redegørelse for elforsyningssikkerhed, og i de senere år er der også udarbejdet flere analyser om elforsyningssikkerheden.


Øget internationalt samarbejde om sikring af elforsyningssikkerhed

Danmark er et af de lande i Europa med de stærkeste forsyningsforbindelser til nabolandene og udlandsforbindelserne får en stigende betydning for sikring af elforsyning i Danmark. Det sammenhængende europæiske eltransmissionsnet kobler de europæiske landes elsystemer sammen og gør, at landene – ud over at handle el på forbindelserne - kan hjælpe hinanden i mangelsituationer, fx ved kraftværkshavarier.

Det europæiske samarbejde om ny regulering sikrer blandt andet mere ensartede værktøjer til at varetage forsyningssikkerheden for de europæiske systemansvarlige virksomheder.