Fakta om 5G og mobilstråling

Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed. Det er Energistyrelsen, der fastsætter de konkrete regler.

Energistyrelsen fastsætter reglerne på baggrund af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for at vurdere og rådgive om de sundhedsmæssige aspekter forbundet med bl.a. radiobølger og strålebeskyttelse.

Nedenfor kan du læse nærmere om reglerne og sikkerheden i forbindelse med udbygningen af 5G-nettene. 

Reglerne for mobilstråling

Reglerne om stråling fra radiobølger findes i loven om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Her står bl.a., at radioudstyr (fx antenner og mobiltelefoner) skal være konstrueret sådan, at det både sikrer beskyttelsen af sundhed for personer og husdyr og samtidig er i overensstemmelse med de fastsatte grænseværdier for eksponering af elektromagnetiske felter.

Det er EU, der fastlægger grænseværdien for stråling fra radioudstyr. Grænseværdien er på 2 Watt/kilogram for biologisk væv, hvor mennesker færdes og opholder sig, og gælder uanset hvilken teknologi, der er tale om, fx 2G, 3G, 4G eller 5G. Det er til gengæld teleselskabernes ansvar, at grænseværdierne overholdes – også i forhold til installation af antenner osv. I lovgivningen om radioudstyr er der også fastsat regler om, at fabrikanter af udstyr, som fx mobiltelefoner og antenner, skal sikre, at udstyret ikke er sundhedsskadeligt og overholder grænseværdierne.

Øges strålingen med 5G?

Strålingsniveauet kommer fortsat til at ligge langt under grænseværdierne, når 5G-nettet er fuldt udbyggede. Teleselskaberne forventer, at antallet af antennepositioner vil vokse med ca. 15-25 procent frem mod 2025. Og det er vurderingen, at den samlede stråling (elektromagnetisk eksponering) derfor bliver øget med ca. 10-20 procent i forhold til i dag – hvilket stadig er under de fastlagte grænseværdier.

Forskning i mobilstråling

Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, Wi-Fi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling (fx mobilstråling), er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt.

Baseret på viden og forskning på området har Sundhedsstyrelsen ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det. Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen af 5G nøje og vil i takt med introduktionen af 5G være i tæt dialog med Energistyrelsen. Sundhedsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med information om 5G.

Energistyrelsen er også i løbende i dialog med teleselskaberne, for at sikre at grænseværdierne også overholdes i fremtiden ved overgangen til 5G. Og Energistyrelsen vil følge med i relevante 5G-forsøg, så der kan indhentes yderligere viden og erfaring om strålingsniveauerne.

Hvordan sikres overholdelse af grænseværdierne?

Teleselskaberne skal sikre, at grænseværdierne overholdes. Energistyrelsen er i kontakt med teleselskaberne om fortsat overholdelse af grænseværdierne.

Teleselskaberne har løbende foretaget målinger af mobilstrålingen flere steder, hvor borgere har følt sig utrygge, og i ingen af tilfældene har grænseværdierne været overtrådt. Strålingsniveauet ligger iflg. selskaberne langt under de fastsatte grænseværdier de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig.

Hvorfor har Danmark ikke strengere regler?

Enkelte europæiske lande har valgt at fastsætte lavere grænseværdier ud fra et forsigtighedsprincip. I Danmark anvender vi EU’s grænseværdier. Ifølge Sundhedsstyrelsen har fastsættelsen af lavere grænseværdier ikke baggrund i den videnskabelige forskning på området eller i de internationale anbefalinger, som er fastsat af EU og WHO.