Multilateralt energisamarbejde

Danmark er aktivt engageret i centrale multilaterale fora for energisamarbejde. Målet er at reducere udledningerne af drivhusgas og udveksle erfaringer på tværs af landene.

IEA - Det Internationale Energiagentur

Det Internationale Energiagentur (IEA) er et af de absolut mest indflydelsesrige fora for globale energipolitiske analyser og diskussioner. IEA blev grundlagt i 1974 i kølvandet på den første store oliekrise, som ramte økonomien i den vestlige verden hårdt. IEA var oprindelig fokuseret på olieforsyningssikkerhed, men som den globale energidagsordenen har udviklet sig, har IEA ændret sig markant.

I dag har organisationen et langt bredere interesseområde end olieforsyningssikkerhed, og IEA fremstår i dag både som det vigtigste mellemstatslige samarbejdsforum for energisystemer og energikilder, såvel som den internationale energiverdens altdominerende tænketank.

IEA laver løbende vurderinger af markedssituationen inden for bl.a. kul, olie, gas, vedvarende energi og energieffektivitet. Danske eksperter deltager aktivt i tilrettelæggelsen af dette arbejde med særligt fokus på forhold vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet

Danmark har været medlem af IEA siden organisationens dannelse i 1974, og organisationen tæller i alt 29 medlemslande, der alle er medlem af de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. Siden 1990’erne har den globale økonomiske verdensorden imidlertid ændret sig markant som følge af betydelig økonomisk vækst i en række store udviklingslande, herunder ikke mindst Kina. Dermed er ikke længere IEA-medlemskredsen alene, der står for hovedparten af verdens energiforbrug og de dertil relaterede økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Derfor har IEA, bl.a. som følge af en aktiv dansk indsats, også inden for de senere år udviklet tætte relationer til en række såkaldte partnerlande blandt de store vækstøkonomier som Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Sydafrika og Mexico.

Læs mere om IEA - Det Internationale Energiagentur

 

CEM- Clean Energy Ministerial

CEM blev oprettet i juni 2010 på amerikansk initiativ. Deltagerne er G20-landene og en række grønne frontløbere, som tilsammen står for cirka 90 procent af de samlede investeringer i ren energi i verden og 75 procent af de globale CO2-emissioner.

CEM kan opfattes som et ”handlingsspor”, der har kørt parallelt med FN’s ”forhandlingsspor” på klimaområdet. Der er ét årligt ministermødetopmøde for de 23 landes energiministre i maj eller juni med skiftende værtskab. Herudover deltager landene i en række af de omkring 10 forskellige initiativer, der udgør samarbejdets kerne om udveksling af ’best practice’ inden for politikker, der kan fremme energieffektivitet og vedvarende energi.

Danmark er særligt aktive i CEM som formand for arbejdsgruppen om fremme af sol- og vindenergi, hvor vi både skaber opmærksomhed omkring danske erhvervsstyrke-positioners komparative fordele inden for vindenergi og får inspiration til den hjemlige politik og det fremtidige energiforlig.

I denne sammenhæng forsøges der fra dansk side emnemæssigt særligt at skabe synergier mellem arbejdsgrupperne i CEM og det danske bilaterale myndighedssamarbejde med store vækstøkonomier som Kina, Mexico, Sydafrika og Indonesien. Lande som også er medlemmer af CEM.

Læs mere om CEM- Clean Energy Ministerial

 

IRENA – det Internationale Agentur for Vedvarende Energi

IRENA er verdens eneste internationale organisation, der kun beskæftiger sig med at fremme vedvarende energikilder. IRENA arbejder med at udbrede viden om businesscasen for vind, sol, vandkraft til alle sine medlemslande på alle kontinenter.

Organisationen har udviklet sig betydeligt siden oprettelsen i 2009 med særligt Tyskland, Danmark og Spanien som ”founding fathers”. IRENA har nu omkring 150 medlemmer og er dermed snart medlemsmæssigt at sammenligne med etablerede FN-organisationer.  IRENA arbejder tæt sammen med andre internationale organisationer og fora om at fremme udbredelsen af vedvarende energi, herunder IEA og CEM.

Danmark arbejder i IRENA særligt for udbredelse af viden om den danske energimodel og danske erfaringer og styrkepositioner inden for særligt vindenergi. Herudover anvendes IRENA også til at få indblik i VE-udviklingen i resten af verden og til at indhente erfaringer og inspiration fra andre lande.

Læs mere om IRENA- det Internationale Agentur for Vedvarende Energi

 

MI – Mission Innovation

Mission Innovation er et amerikansk ledet internationalt energiforskningssamarbejde, der blev lanceret ved åbningen af COP21 i Paris. Initiativet fokuserer på at styrke forskningen i rene energiteknologier med henblik på at fremskynde den grønne omstilling ved at mindske omkostningerne gennem en billiggørelse af teknologierne.

De deltagende lande i Mission Innovation har forpligtet sig til at arbejde for en fordobling af deres investeringer til forskning i rene energiteknologier over en femårig periode frem mod 2020.

For Danmarks vedkommende betyder initiativet, at regeringen vil arbejde for at styrke energiforskningen ved at afsætte i alt 580 millioner kroner frem mod 2020. Midlerne vil hovedsageligt blive udmøntet gennem Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram (EUDP).

Mission Innovation udgør derudover en platform for verdens førende lande inden for energiforskning, hvor medlemmerne kan samarbejde og tage ved lære af andres erfaringer.

Læs mere om Mission Innovation