Redegørelse for klimaeffekter 2020

Klima og vejr KEFM

Redegørelse for klimaeffekter viser, at der med de politiske aftaler, der er indgået siden regeringens tiltrædelse og Fynsværkets kulstop er skabt et solidt fundament, der reducerer udledningerne med i alt ca. 7,2 mio. ton i 2030. I klimalovens første år er der dermed opnået mere end en tredjedel af vejen mod 70 pct.-målet.

Regeringens klimaindsats beror på handling nu gennem investeringer i konkrete virkemidler og i udviklingstiltag, der, i tillæg til den generelle teknologiske udvikling og en ambitiøs reduktionsindsats i EU, skal reducere omkostningerne ved omstillingen og sikre konkrete reduktioner frem mod 2030 og efter.

Redegørelse for klimaeffekter viser, at de politiske aftaler, der er indgået siden regeringens tiltrædelse, samt Fynsværkets kulstop tilsammen har nedbragt mankoen mod indfrielsen af 70 pct.-målet til ca. 13,7 mio. tons. Dertil kommer erhvervslivets tilkendegivelser om reduktionstiltag, ligesom regeringen i begyndelsen af 2021 vil præsentere et udspil til en sektorstrategi for landbruget.

Regeringen og Aalborg Portland har derudover indgået en samarbejdsaftale, som forventes at reducere udledningerne med 0,5 mio. ton i 2030, der vil blive indregnet i klimafremskrivningen, når der træffes de konkrete investeringsbeslutninger.

Skøn for effekten af klimatiltag på den samlede reduktionsmanko er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes blandt andet usikkerhed ved overlap mellem partielle effekter af udspil og usikkerheden omkring drivhusgasopgørelserne og klimafremskrivningen. Dertil kommer, at der løbende pågår metodearbejde, og derfor løbende sker metodeændringer, som kan føre til ændringer i opgørelserne af de historiske udledninger. Det betyder, at reduktionsbehovet som følge af et procentuelt reduktionsmål kan ændre sig fra det ene år til det andet og frem mod næste klimafremskrivning. Det kan både betyde et øget og et reduceret reduktionsbehov. Der pågår fx et arbejde med at opdatere opgørelserne af emissioner fra skov, der kan have betydning for reduktionsbehovet frem mod 2025 og 2030. Endvidere vil der løbende blive ny viden tilgængelig, skøn opdateres mv., som ligeledes kan påvirke reduktionsmankoen. Der forventes fx en yderligere biogasproduktion, som skønnes at reducere reduktionsbehovet med 0,6 mio. ton i 2030 og 0,2 mio. ton i 2025. I forbindelse med Klimastatus og –fremskrivning 2021 vil der blive foretaget en samlet vurdering af den forventede drivhusgasudledning frem til 2030, der bl.a. vil indeholde ovenstående.

Link til Redegørelse for Klimaeffekter 2020 (PDF)