Klima-, miljø- og naturmæssige konsekvensvurderinger

Et godt grundlag for en politisk beslutning skal indeholde en vurdering af et forslags påvirkning på samfundet som en helhed, herunder påvirkninger på klimaet, miljøet og naturen.

Alle ministerier og styrelser skal understøtte, at der på en ensartet måde vurderes konsekvenser for klima, miljø og natur i forbindelse med ny eller ændret politik. Alle væsentlige konsekvenser for klima, miljø og natur skal således beskrives kvalitativt og – så vidt muligt – opgøres kvantitativt. Initiativer og sager på tværs af politikområder med væsentlig betydning for den grønne omstilling skal som udgangspunkt forelægges for Udvalget for Grøn Omstilling.

Både regeringsudspil, lovforslag, bekendtgørelser, EU-direktiver osv.
Kravene gælder som udgangspunkt for alle regeringsudspil, lovforslag, bekendtgørelser, planer og andre politiske tiltag. Kravene gælder ligeledes i udgangspunktet for alle forslag til EU-direktiver og EU-forordninger, som fremsættes af Europa-Kommissionen.

Fagministerier har ansvar for vurderingen
Det enkelte fagministerium har ansvaret for at udarbejde retvisende og fyldestgørende beskrivelser af de klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser af forslag til ny eller ændret politik. Alle sådanne forslag med konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser skal sendes i høring hos hhv. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, 6 uger inden ekstern høring. Det skal fremgå af alle forslag, hvad effekterne er.

Konsekvensvurderinger af klima skal i modsætning til tidligere vurderes særskilt svarende til vurderingen af de miljømæssige konsekvenser.

Se mere i vejledningen
I Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur kan der læses mere om kravene til, hvornår der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af klima, miljø og natur, og hvordan arbejdet kan foregå. Vejledningen kan findes her.

Kontaktinformation

           Hertil kan også rettes generelle spørgsmål vedr. vurdering af klimakonsekvenser.

 • Initiativer, som skal konsekvensvurderes fsva. miljø og natur, sendes til e-mail: GU-sek@mim.dk

  Hertil kan også rettes generelle spørgsmål vedr. vurdering af konsekvenser for miljø og natur.

Boks 1

Hvad er klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser?

Konsekvenser, der skal vurderes, opdeles i konsekvenser for klima og konsekvenser for miljø og natur. Konsekvensvurderingen vedrører såvel initiativer, hvis primære formål er at påvirke klimaet, miljøet eller naturen, som initiativer der har andre formål, men som ikke desto mindre kan have klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser. Der skal derfor både ses på de direkte og indirekte konsekvenser.

Når de klimamæssige konsekvenser skal vurderes, skal der ses på ændringer i drivhusgasudledningen.

Når de miljø og naturmæssige konsekvenser skal vurderes, kan der ses på ændringer i forekomst, kvalitet og omfang af naturlige omgivelser, som følger af den pågældende aktivitet.

Miljø, herunder ændringer i:

 • Luftkvalitet
 • Vand- og havmiljø
 • Jordmiljø
 • Lugt
 • Støj
 • Affaldstyper- og mængder
 • Arealanvendelse

Natur, herunder ændringer i:

 • Beskyttede og fredede naturområder (Natura 2000, § 3, fredninger mv.)
 • Beskyttede og truede arter (bilag IV-arter, rødlistede arter mv.
 • Landskab (de arealer med landskabsmæssig relevans, der udlægges i kommuneplanen, jf. planlovens § 11 a, punkt 13-17). 
Boks 2

Retningslinjer for hvornår klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser af forskellige initiativer skal opgøres

Billedet viser en oversigt over hvordan de forskellige klima konsekvensvurderinger håndteres
Anm.:     
1) I det år hvor initiativet har opnået fuld effekt.

2) De anførte væsentlighedskriterier gælder på nationalt plan. Hvis der foreligger mere præcis viden om, hvilken sektor udledningen sker i (fx vejtransport eller landbrug), eller hvis der er tale om lokal eksponering i områder, der i forvejen er højt belastet (fx i forhold til luftkvalitet eller vandmiljø), kan der gælde lavere væsentlighedskriterier. I sådanne tilfælde rettes der henvendelse til MFVM.

3) Beregnet ud fra et lavt skøn for N-reduktionsomkostningen baseret på en alternativomkostningsbetragtning mht. nuværende reduktionsniveau.

4) Konsekvenser for miljø og natur vil typisk falde inden for områderne luftkvalitet, vand- og havmiljø, jordmiljø, støj, lugt, affald, arealanvendelse, henholdsvis beskyttet og fredet natur, beskyttede og truede arter og landskab.

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien