Redegørelse for klimaeffekter 2021

Klima og vejr KEFM

Redegørelse for klimaeffekter viser, at de politiske aftaler, der er indgået siden regeringens tiltrædelse har reduceret udledningerne med knap 10 mio. ton i 2030. Dermed er regeringen nået halvdelen af vejen mod 70 pct.-målet.

Med Klimaprogram 2021 har regeringen fremlagt en samlet køreplan for, hvordan 70 pct.-målet nås i 2030. Af Køreplan for et grønt Danmark fremgår det samtidig, at regeringen senest i 2025 vil have genbesøgt alle sektorer og truffet de nødvendige beslutninger for at indfri 70 pct.-målet. Redegørelsen viser effekterne af den samlede klimapolitik og indeholder et skøn for reduktionsmankoen for opfyldelse af klimalovens mål.

Redegørelse for klimaeffekter viser, at de politiske aftaler, der er indgået siden regeringens tiltrædelse, har nedbragt mankoen for indfrielsen af 70 pct.-målet til ca. 9,4 mio. tons CO2e. For en udtømmende fremstilling af regeringens samlede klimaindsats siden 2019 henvises til Klimaprogram 2021 samt Køreplan for et grønt Danmark.

Skøn for effekten af klimatiltag på den samlede reduktionsmanko er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes blandt andet usikkerhed ved overlap mellem partielle effekter af udspil og usikkerheden omkring drivhusgasopgørelserne og klimafremskrivningen. Dertil kommer, at der løbende pågår metodearbejde, og derfor løbende sker metodeændringer, som kan føre til ændringer i opgørelserne af de historiske udledninger. Det betyder, at reduktionsbehovet som følge af et procentuelt reduktionsmål kan ændre sig fra det ene år til det andet og frem mod næste klimafremskrivning. Det kan både betyde et øget og et reduceret reduktionsbehov. Der pågår fx et arbejde med at opdatere opgørelserne af emissioner fra skov, der kan have betydning for reduktionsbehovet frem mod 2025 og 2030. Endvidere vil der løbende blive ny viden tilgængelig, skøn opdateres mv., som ligeledes kan påvirke reduktionsmankoen. I forbindelse med Klimastatus og -fremskrivning 2022 vil der blive foretaget en samlet vurdering af den forventede drivhusgasudledning frem til 2035, der bl.a. vil indeholde ovenstående.

Link til Redegørelse for klimaeffekter 2021_a.pdf

Link til Redegørelse for Klimaeffekter 2020 (PDF)