Danmark har fået en aftale om en ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Det betyder, at den til enhver tid siddende regering og klimaminister vil være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af klimalovens mål.

Klimaloven er med til at sikre en løbende opfølgning på klimaindsatsen gennem et systematisk årshjul. Klimarådet vil fungere som regeringens klimavagthund, og Folketinget vil årligt skulle vurdere, om den siddende regering har handlet tilstrækkeligt. 

Loven sikrer på den måde, at regeringen og klimaministeren hele tiden holdes til ilden og ikke kan slække på 70 procent målet.

Klimaindsatsen skal ske under hensyntagen til en række guidende principper:

Klimaudfordringerne er en global problemstilling. Derfor skal Danmark være et foregangsland i den internationale klimaindsats, så vi kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har derudover både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest.

Indfrielsen af Danmark klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt, under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Danmark skal vise, at vi kan lave en grøn omstilling og samtidig beholde et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraften og den sociale balance sikres. De tiltag, vi skal anvende for at reducere udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle, indenlandske reduktioner, men vi skal samtidig sikre, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser.