Baggrundsmateriale til Energikommissionens rapport

Disclaimer

Energikommissionens vurderinger og anbefalinger fremgår af Energikommissionens hovedrapport fra april 2017.

På denne side findes notater, som løbende er udarbejdet med det formål at danne baggrund for kommissionens drøftelser. Notaterne er ikke godkendt af Energikommissionen og er dermed ikke nødvendigvis udtryk for kommissionens holdning.

Notaterne er primært udarbejdet af et tværministerielt sekretariat bestående af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (formand), Finansministeriet, Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Sekretariatet har i forbindelse med udarbejdelse af notaterne indhentet viden hos faglige eksperter og aktører i sektoren, som indgår i notaterne.

Baggrundsnotaterne er inddelt efter de fem temaer, som fremgår af kommissoriet. Møderne har ligeledes været delt op i forhold til disse fem temaer.

Notaterne svarer til den version, som kommissionen er blevet præsenteret for på det pågældende tidspunkt og er ikke efterfølgende blevet redigeret. Notaterne kan derfor have indhold og udkast til vurderinger og anbefalinger, som adskiller sig fra den endelige hovedrapport.

Det danske energisystems styrker og udfordringer

Diskussionsoplæg vedr. tema 1 energisystemets styrker og udfordringer

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om rammer for regulering af energisektoren i en EU-kontekst

Baggrundsnotat med fakta om energisektoren i dag

Baggrundsnotat om engrosmarkedet for el

Baggrundsnotat om udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger


Et omkostningseffektivt europæisk marked for energi

Diskussionsoplæg om det omkostningseffektive europæiske marked

Diskussionsoplæg om VE-støttesystemer

Bilag, Dansk positionspapir, elmarkedsdesign

Baggrundsnotat om forsyningssikkerhed

Baggrundsnotat om regionalt samarbejde

Baggrundsnotat om strategisk reserve

Baggrundsnotat om Krigers Flak

Baggrundsnotat om centrale begreber – teknologineutralitet

Baggrundsnotat om regionalt samarbejde

 

Et fremtidigt integreret energisystem

Diskussionsoplæg til tema 4, et fremtidig integreret energisystem

Diskussionsoplæg om energieffektivitet

Baggrundsnotat om behov for fleksibilitet i elsystemet.pdf

 

Baggrundsnotat om anvendelse af overskudsvarme

 

Baggrundsnotat om kvalificering af forslag under Platform for Smart Energi

 

Baggrundsnotat om konkretisering af forslagene i Platform for Smart Energi

 

Baggrundsnotat om ladestandere til elbiler

 

Baggrundsnotat om elbiler

 

Baggrundsnotat om energieffektivisering 

 

Danmark som teknologisk pionerland på energi

Analyserapport tema 5 Danmark som energiteknologisk pionerland

Bilag 1 Damvad rapport om int. best-practices

Baggrundsnotat om off. FUD-støtteordninger

Baggrundsnotat om indsatser inden for digitalisering

Baggrundsnotat om indsatser inden for dansk eksport

Baggrundsnotat om IIASA policy design for optimalt innovationssystem

 

Omkostningseffektiv indfrielse af internationale klimaforpligtelser

Delanalyse 1 - omkostningseffektiv indfrielse

Delanalyse 2 - energisystemets bidrag

Analyse opfølgning tema 2 Omkostninger ved opfyldelse af Danmarks reduktionsmål

Baggrundsnotat om EU's klimaregulering og CO2-kvotehandelssystem

Baggrundsnotat om status for EU-udmelding

Baggrundsnotat om mulige nationale bidrag

Baggrundsnotat Manko

Baggrundsnotat om EU's kvotehandelssystems betydning for dansk energipolitik

 

Tværgående

Forudsætninger i Analyseplatform 2016

Baggrundsnotat om omstilling af energisektoren i 2030, middelspor og elspor

Baggrundsnotat om gassens rolle i middelspor og elspor i AP 2016

Baggrundsnotat om biomassens rolle i middelspor og elspor AP 2016

Baggrundsnotat om mulighederne for ekstra udvikling inden for el-sporet

Baggrundsnotat om Energikommissionens fremskrivning frem mod 2030

Baggrundsnotat om data og digitalisering

Baggrundsnotat om Elreguleringsudvalgets anbefalinger

Baggrundsnotat  om Ren Energi-pakken

Baggrundsnotat Regeringsgrundlagets 50 pct. VE andel i 2030

Baggrundsnotat om forholdet ml. Klimarådet og Energikommissionen

Baggrundsnotat om anbefalinger fra den svenske Energikommission

Baggrundsnotat om Energikommissionens anbefalinger ift. målet om mindst 50 pct. VE i 2030