Affald er blevet en ressource

Affald har udviklet sig fra at være et problem til at være en efterspurgt ressource. Reguleringen på affaldsområdet skal sikre et velfungerende marked for affald, som giver mulighed for øget konkurrence, innovation og en mere effektiv affaldshåndtering.

Affald er ikke et naturligt monopol, men har mere lighed med en vare. I dag er affaldet dog reguleret mere, som var det et monopol, og kommunerne har anvisningsret på en meget stor andel af den samlede affaldsmængde.

Der er i de senere år foretaget en række analyser på området, der blandt andet peger på, at:

  • Der ikke er et tilstrækkeligt incitament til at konkurrere på pris og effektivitet for den del af affaldet, som kommunerne har ansvaret for.
  • Affaldsproducenterne (husholdninger og virksomheder) ikke frit kan vælge den billigste og bedste affaldshåndteringsløsning.
  • Den nuværende økonomiske regulering af affaldssektoren er kompleks, byrdefuld og uigennemsigtig for både affaldsproducenterne, private affaldsløsninger og kommunerne.

Læs mere i Forbrænding af affald

Erfaringer fra konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald

I 2010 blev det genanvendelige erhvervsaffald delvist konkurrenceudsat. Erfaringerne herfra viser, at der er velfungerende private løsninger på markedet. Dog har der været usikkerhed om adgangen til det genanvendelige affald, som har medført manglende investeringer i sorteringsanlæg og teknologiudvikling.

Læs mere i Effektivisering af affaldssektoren.

Forsyningsstrategien sætter de fremtidige rammer

Der er brug for klare rammer for at sikre de nødvendige investeringer og den nødvendige innovation. Regeringen lægger derfor op til i strategien Forsyning for Fremtiden at fjerne barriererne for investeringer på området. Dette skal ske gennem bl.a. en konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald samt en yderligere konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald.

Med stigende efterspørgsel efter råvarer er markedet nu modent til, at affaldet kan sættes frit. Dermed sikres, at affaldet  flyder derhen, hvor det har størst værdi, frem for der, hvor kommunerne anviser det til.

Læs forsyningsstrategien her.

Forsyningsstrategien

Med forsyningsstrategien sætter regeringen et ambitiøst mål om, at forsyningssektorerne skal effektivisere for 5,9 mia. kr. i 2025. Effektiviseringerne vil give lavere priser på forsyningsydelser og derved give husholdningerne flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Download forsyningsstrategien

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien