Digitalisering der skaber værdi

Effektiv indsamling, bearbejdning, distribution og anvendelse af data rummer store potentialer for effektiviseringer og vækst.

Data er det 21. århundredes råstof

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder for at skabe værdi gennem data og digitalisering. Ved fx at bringe data i spil i nye sammenhænge og understøtte, at data kan sammenstilles og deles mellem myndigheder og virksomheder, bidrager vi til, at der opnås store gevinster i samfundet.

For det offentlige kan der fx opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at data indsamles ét sted, men genbruges på tværs af forvaltningssystemer og sektorer. For borgere og virksomheder kan hverdagen blive nemmere, hvis data er let tilgængelige og kan hentes ét sted. Og på baggrund af data kan der skabes nye innovative produkter og services. Med andre ord er data det 21. århundredes råstof.

En nøgleaktør i arbejdet med digitalisering af det offentlige

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er en nøgleaktør i arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor. Ministeriet har eksempelvis ansvaret for udmøntningen af en række større initiativer under de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, bl.a. arbejdes der i forhold til geodata, ejendomme og adresser med at finde digitale løsninger, som kan fremme effektiviseringer.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 stiller skarpt på potentialet i data og digitalisering som drivkraft for en effektiv og vækstskabende forsyningssektor. Etablering af digital infrastruktur skal bidrage til et mere sammenhængende forvaltningsgrundlag for en ensartet økonomisk regulering og et effektivt og transparent tilsyn. Derudover skal det understøtte byrdelettelser, regelforenkling og forsyningsvirksomhedernes eget arbejde med at effektivisere og optimere interne arbejdsgange, planlægning og vedligeholdelse.

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 skal en videreudvikling af Ledningsejerregistret (LER) sikre, at effektiv og automatiseret datadeling understøtter en lettere hverdag for private virksomheder, administrative byrdelettelser og samfundsøkonomiske gevinster. LER formidler kontakt mellem dem, der skal grave, og dem, som ejer nedgravet infrastruktur, og gør det derved lettere at skaffe oplysninger om ledningernes placering i jorden, inden et gravearbejde sættes i gang. Det minimerer antallet af graveskader og de gener, der følger deraf.

Frie grunddata til gavn for alle  

Grunddata er data, der bruges på tværs i den offentlige sektor og som stilles gratis til rådighed for alle. Det kan fx være grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne, såsom fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder.

En enkel og effektiv datadistribution understøtter, at vi kan opnå størst mulig nytte af data. Med Datafordeleren, der udvikles og drives af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet , samles, effektiviseres og moderniseres distributionen af offentlige grunddata til glæde for myndigheder, virksomheder og andre anvendere, der nu får adgang til en nem og mere stabil dataforsyning.

Matriklen, der er et register over alle matrikelnumre i Danmark, er ligeledes forankret hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet . Matriklen bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder, og bidrager ligeledes til en effektiv og sammenhængende forvaltning.

Digitaliseringen stopper ikke

For Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er arbejdet med at effektivisere og modernisere via digitalisering en kerneopgave og en rød tråd for det løbende arbejde. Hvad enten der arbejdes med energi-, forsynings- eller klimaområdet, så kan der være et potentiale for en bedre opgavevaretagelse og en lettere hverdag for borgere og virksomheder, hvis vi finder gode digitale løsninger. Gennem samarbejde med kommuner og øvrige myndigheder, arbejder ministeriet løbende på at udvikle nye tiltag.