Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Det fremgår af klimaloven, at der skal udarbejdes en årlig klimastatus og -fremskrivning. Den årlige klimastatus og -fremskrivning indgår som en del af klimalovens årshjul, og er i samspil med Klimaprogrammet en vigtig hjørnesten af Danmarks grønne omstilling.

Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 skal ifølge klimaloven være reduceret med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Af klimaloven fremgår desuden en målsætning om et klimaneutralt samfund senest i 2050. Klimaloven er suppleret af et delmål om 50-54 pct. i 2025.

Plan for Klimastatus og –fremskrivning 2024:

Klimastatus og -fremskrivning 2024 (KF24) offentliggøres i april 2024. Der er lagt følgende procesplan fsva. de offentlige høringer af forudsætninger og resultater:

  • Forudsætningsnotater for KF24 sendes i offentlig høring i uge 2 frem til uge 4 (2024).
  • Hovedrapport og sektornotater for KF24 sendes i offentlig høring ultimo april.

Materialet for KF24 offentliggøres løbende på denne side.

Tidligere klimastatus og -fremskrivninger

Tidligere udgaver af klimastatus og -fremskrivning findes på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk

Henvendelser vedr. klimastatus og -fremskrivning kan rettes til klimafremskrivning@kefm.dk

Høring af KF24 forudsætningsmateriale

Forudsætningsmaterialet beskriver og dokumenterer principper, politikker, modeller og bagvedliggende data, som lægges til grund for den årlige klimastatus og -fremskrivning.

De tre tværgående forudsætningsnotater og otte sektorspecifikke forudsætningsnotater er sendt i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. januar 2024. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kontor for Klimafremskrivning på mailadressen klimafremskrivning@kefm.dk.

Forudsætningsnotater

Høringssvar til forudsætningsnotater

Øvrigt materiale