El-, fjernvarme- og naturgasforsyning

Danmark har et meget udbygget forsyningssystem, som sikrer danskerne en stabil og sikker forsyning af el, varme og gas. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder for at sikre en fortsat udvikling og fremtidssikring af hele forsyningssystemet.

El

Danmark er et af de lande, der er længst fremme i omstillingen til vedvarende energi. I dag stammer mere end halvdelen af det samlede danske elforbrug fra vedvarende energikilder som eksempelvis vindmøller og solceller. Med en elforsyningssikkerhed på over 99 % har Danmark en af verdens mest pålidelige forsyninger af el. Det skyldes bl.a., at vi er gode til at indpasse vindkraft i elsystemet, samt at der er høj grad af kabellægning af elnettet.

Læs mere om el på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere om Danmarks forsyningssikkerhed her

Fjernvarme

Danmark har som følge af en relativt høj befolkningstæthed og størrelse historisk set haft gode betingelser for fjernvarme. Fjernvarmen spiller en vigtig rolle for omstillingen til mere vedvarende energi. Det skyldes, at fjernvarmen dels anvender bioenergi og affald til produktion af fjernvarme og kraftvarme, og dels at vindkraft kan indpasses gennem brug af eksempelvis varmepumper.

I energiaftalen fra 2012 blev det fra politisk side besluttet at undersøge fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning. En af rapportens konklusioner var, at der er en økonomisk gevinst at hente, hvis man omlægger varmeforsyningen til fjernvarme i de områder, som allerede er dækket af fjernvarmenettet.

Læs mere om varme på Energistyrelsens hjemmeside 

Læs Energistyrelsens rapport om "Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning"

Natur- og biogas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden. Naturgas består fortrinsvis af metan. Den danske produktion af olie og naturgas begyndte i 1972, og siden 1997 har vi været selvforsynende med energi, herunder naturgas. Gennem et distributionsnet på omkring 17.000 km føres gassen ud til godt 400.000 kunder. Siden 2004 har naturgasforsyningsloven sikret, at salget af naturgas foregår på markedsvilkår, hvilket bl.a. betyder, at kunderne selv kan vælge leverandør.

Med det nuværende kendskab til reserver er det Energistyrelsens vurdering, at naturgasleverancerne vil være udtømt i 2045-2050. Med energiaftalen fra 2012 blev det aftalt at give bedre rammer for biogas, herunder at yde støtte til anvendelse af biogas i naturgasnettet. Forventningen er, at størstedelen af biogassen i fremtiden forventes at blive tilført naturgasnettet. Således kan faldet i udvindingen af naturgas i Nordsøen erstattes af den hastigt voksende biogasproduktion.

I Danmark produceres det meste biogas ved, at biomasse – i form af husdyrgødning og andet organisk affald – pumpes ind i en iltfri reaktortank. Biomassen indeholder organisk stof, som spises af bakterier, der udleder gas.

Læs mere om naturgas på Energinets hjemmeside

Læs mere om biogas på Energistyrelsens hjemmeside