Infrastruktur

Den mest effektive brug af energien sker, når energien kan flyde frit på tværs af grænser via velfungerende energinet. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stort fokus på at sikre en effektiv infrastruktur, både med de øvrige nordiske lande og på EU-niveau.

Uanset om vi taler strøm-, gas- eller varmeproduktion, så produceres energien ofte et andet sted, end der hvor den forbruges. Danmark er derfor bundet sammen af et net af kabler og ledninger, der sørger for at transportere energien fra produktionssted til forbrugssted på samme måde, som vores vejnet kan bringe os på tværs af landet.

Ligesom Danmark er forbundet med vores nabolande af veje, broer og færger, strækker infrastrukturen for el og gas sig også ud over landets grænser.

Udlandsforbindelser er vigtige for indpasning af vedvarende energi

Danmark er tæt forbundet med vores nabolande, og strøm handles på kryds og tværs hele tiden, hvilket i praksis betyder, at strømmen i vores stikkontakter også stammer fra norsk vandkraft, svensk a-kraft og tysk solkraft. Vi kan importere eller eksportere, hvad der svarer til op mod 80 procent af vores maksimale elforbrug.

Forbindelserne har en stor værdi for Danmark. De sikrer en omkostningseffektiv anvendelse af produktionskapacitet i Danmark og i udlandet gennem elmarkeder. Og de reducerer omkostningerne forbundet med at sikre tilstrækkelig forsyning af el til de danske elforbrugere.

Flaskehalse kan hindre, at energien flyder frit

Begrænsninger i elnettet, såkaldte flaskehalse, kan hindre transport af elektricitet i nettet. Det danske elnet er veludbygget, og der er i Danmark sjældent problemer med interne flaskehalse. Det er ikke alle lande, der har udbygget deres interne energiinfrastruktur i samme grad. Det kan skabe problemer med flaskehalse, der sætter prop i handlen på tværs af grænserne og hindrer energien i at flyde frit.

Det er fx tilfældet på elforbindelsen mellem Jylland og Tyskland, hvor gennemsnitligt 12-13 procent af den faktiske kapacitet i 2016 har kunnet udnyttes i sydgående retning. Det påvirker elproducenternes adgang til at sælge strøm i Tyskland. Der er ikke tilsvarende begrænsninger på forbindelsen i nordgående retning, og dermed ikke begrænsninger på elimporten til Danmark.*

Se med live, hvor meget Danmark eksporterer og importerer af strøm lige nu

Elnettet skal også kunne håndtere øget elforbrug

Elnettets udvikling skal følge med Danmarks udvikling. Derfor skal elnettets kapacitet også tilpasse sig, når elforbrug stiger i et område. Et stigende elforbrug kan skyldes etablering af elforbrugende virksomheder som for eksempel datacentre, eller det kan skyldes befolkningstilvækst.