Smart energi

Fremtidens energisystem vil i højere grad end i dag blive baseret på fluktuerende energi. Derfor er der fokus på at udvikle smarte energiløsninger, som sikrer, at energien kan udnyttes optimalt.

Omstilling af energisystemet til mere vedvarende energi frem mod 2050 betyder, at der vil ske en markant udbygning med særligt vind og sol.

Det er energiformer, der er fluktuerende og dermed langt mere ustabile end traditionelle energikilder, hvilket udfordrer det nuværende energisystem. Udfordringerne består både i at opretholde den nuværende forsyningssikkerhed og i at sikre stabilitet i energiforsyningen.  

Der er derfor behov for løsninger, som går på tværs af energisystemerne, og som kan medvirke til at sikre en effektiv og stabil anvendelse af store mængder fluktuerende energi i det samlede energisystem. Det smarte energisystem er fortsat i sin vorden, og det er derfor svært at sige præcist, hvordan det vil komme til at se ud.

Et smart energisystem: et mere integreret og fleksibelt energisystem

Et centralt løsningsbidrag forventes at blive en langt større samdrift og integration mellem de forskellige energiinfrastrukturer såsom el, varme og gas. Også transportsektoren og forsyningsområder som affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger.

Forskellige energiformer vil fremover kunne anvendes i flere forskellige sektorer – fx kan overskudsvarme fra industrien anvendes i varmeforsyningen. På samme måde kan affald og spildevand tænkes som en ressource i energisystemet.

Ved i højere grad at integrere forsyningssystemerne kan energien flyde på forskellig vis afhængig af prissignalerne fra markedet. Det skaber fleksibilitet, når én energikilde kan erstattes af en anden på mere hensigtsmæssige tidspunkter (fx når vinden ikke blæser).

Ved at tænke tidligere isolerede energiformer og forbrug  sammen på en ny måde, sikrer man en optimal økonomisk og miljømæssig løsning, hvor produktion og forbrug i højere grad spiller sammen.

Ny rolle for slutbrugerne

Et smart energisystem vil samtidig fordre et tættere samspil mellem energisystemet og slutbrugerne (forbrugere af energi, herunder virksomheder), end vi kender det i dag for at sikre, at energien i hele forsyningssektoren anvendes optimalt.

Slutbrugerne vil kunne fungere som en slags ”fleksibilitetsmekanisme” og dermed i højere grad blive aktive elementer i energisystemet. Det sker fx i tilfælde, hvor virksomheder og forbrugere vælger at bruge strømmen, når den er billigst.

Der vil dog være behov for flere og nye forretningsmodeller, som understøtter det fleksible energiforbrug. Det skaber muligheder for virksomheder, der kan levere efterspurgte produktpakker og services. Digitaliseringen og større mængder af data om energiforbrugernes adfærd og mønstre kan være med til at understøtte denne mulighed.

Læs mere om energidata

Platform for smart energi

I 2015 nedsatte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sammen med Branchefællesskabet for Intelligent Energi en Platform for Smart Energi. Platformen samler de væsentligste aktører på området med bred repræsentation på tværs af forsyningssektorer, herunder både teknologileverandører, energivirksomheder, vidensinstitutioner og brancheorganisationer.

Formålet med Platformen har været at pege på løsninger og barrierer for opbygningen af et smart energisystem. Yderligere skulle Platformen identificere eventuelle behov for større projekter (såkaldte fyrtårnsprojekter) blandt andet med henblik på at fremme eksport.

Platformen har udarbejdet et barriere- og løsningskatalog for smart energi, som blev overleveret til energi-, forsynings- og klimaministeren i forbindelse med Platformens afsluttende møde den 7. december 2016, hvor ministeren holdt denne tale.

Som supplement til Platformens arbejde har ministeriet ligeledes fået udarbejdet en konsulentrapport med barrierer og løsninger for smart energi. Begge kataloger vil indgå i ministeriets videre arbejde med smart energi.

Pulje til smart energi

Puljen til smart energi blev oprettet i forbindelse med udmøntning af energireserven i 2015. Der er i perioden 2016-2018 afsat 3 mio. kr. årligt til Smart Energi-puljen. Energireserven er en del af energiforligets energieffektiviseringspakke på 61 mio. kr. årligt.

Målet med puljen er at forbedre udnyttelsen af de stigende mængder fluktuerende vedvarende energi. Smart Energi-puljen skal understøtte projekter, der fremmer integrationen i et smart energisystem, i dette tilfælde mellem to eller flere forsyningssektorer.

Læs mere om Smart Energi-puljen