Borgerting på klimaområdet

Klima og vejr

Danmarks nye borgerting kommer til at bestå af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Du vil løbende på denne side kunne læse med på de klimadilemmaer, som borgertinget har diskuteret og andet relevant materiale.

De 99 medlemmer af borgertinget udvælges ud fra nogle enkle kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst. Medlemmerne får til opgave at debattere forskellige borgernære dilemmaer, som er forbundet med klimaudfordringerne, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken.

Borgertinget skal diskutere borgernære dilemmaer og spørgsmål, som klimakrisen stiller det danske samfund overfor. Der indkaldes relevante eksperter, som kan klæde tingets medlemmer fagligt på, inden de diskuterer og konkluderer. Herefter skal borgertinget fremlægge konklusioner og anbefalinger til klima-, energi, og forsyningsministeren og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (KEF udvalget).

 

 

 

Værd at vide om borgertinget

Hvordan udvælges de 99 borgere?

Danmarks Statistik foretager udvælgelsen af borgerne og skal sikre tilnærmelsesvis demografisk repræsentativitet mellem borgertingets medlemmer og befolkningen som helhed.

 

Hvordan tilmelder man sig borgertinget?

Man kan ikke tilmelde sig borgertinget. Det er Danmarks Statistik, som foretager udvælgelsen af de 99 medlemmer af borgertinget. Danmarks Statistik foretager udvælgelsen af borgerne med målet om, at borgertingets medlemmer bedst muligt afspejler befolkningen som helhed.

 

Hvor længe sidder medlemmerne i borgertinget?

Medlemmerne af borgertinget vil være de samme personer i første og anden fase, der strækker sig fra 2020 til og med 2021.

 

Hvad skal borgertinget diskutere?

De skal diskutere forskellige klimadilemmaer. Rammen for første samling vil være klimalovens guidende principper om, at klimaindsatsen skal ske under hensyntagen til sunde offentlige finanser, omkostningseffektivitet, beskæftigelse, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft.

 

Hvornår mødes borgertinget første gang?

De endelige datoer er endnu ikke fastlagte grundet COVID-19 situationen. Udviklingen følges løbende.

 

Hvem er sekretariat for borgertinget? 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er koordinerende sekretariat for borgertinget. 

Er du blevet udvalgt?

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et borgerting?

-  Et borgerting er en metode til at inddrage borgerne i udformningen af et politikområde og til at kvalificere komplekse beslutninger. Et repræsentativt udsnit af befolkningen inviteres til en række samlinger. På samlingerne får de udvalgte borgere viden om et emne, som de debatterer og drøfter med andre medlemmer af borgertinget. Tanken er, at man ved at klæde borgerne fagligt på, og lade dem drøfte emnet med andre, kan få kvalificerede anbefalinger til komplekse beslutninger.

 

 Hvem kan være med i borgertinget?

- Det nationale borgerting på klimaområdet skal bestå af 99 borgere, som udvælges ud fra nogle objektive kriterier såsom alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.

 

Jeg har modtaget en invitation fra Danmarks Statistik, men hvorfor er det vigtigt, at jeg deltager i borgertinget?

-  Hvis du har modtaget en invitation til at deltage i borgertinget, er det fordi, du opfylder nogle bestemte statistiske kriterier, der skal gøre borgertinget tilnærmelsesvis repræsentativt og sikre at borgertinget får input fra forskelligere sider i vores samfund. Din deltagelse er vigtig, da der er behov for at få perspektiver og indsigter på de problemstillinger, vi står overfor.

 

 Hvad skal borgertinget diskutere?

- Borgertinget skal diskutere forskellige klimadilemmaer. Rammen for den første samling vil være de guidende principper i klimaloven. Disse indebærer, at klimaindsatsen skal ske under hensyntagen til sunde offentlige finanser, omkostningseffektivitet, beskæftigelse, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft samt at Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, så vi kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest. Der udarbejdes materiale til den første samling. Samtidig oprettes der en liste med andre borgernære temaer, som borgertinget skal prioritere på første samling. De temaer, som borgertinget vælger at prioritere højst, vil danne grundlaget for fremtidige samlinger.

 

Hvor meget tid skal man bruge på at deltage i borgertinget?

-  Der afholdes 3 samlinger i 2020. Hver samling varer en hel lørdag ca. kl.  09-17 og en hel søndag ca. kl. 09-16. Der vil være overnatning inkluderet mellem lørdag og søndag, således at man ikke behøver at tage hjem mellem de to dage i weekenden. I alt bruger man 3 weekender af sin tid på borgertingets samlinger i 2020. Imellem borgertingets 2-3. samling har 9 medlemmer mulighed for at præsentere de foreløbige konklusioner for klima-, energi- og forsyningsministeren samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget ved et max 3-timers seminar på Christiansborg på en hverdag. Borgertinget beslutter selv, hvilke 9 medlemmer, der skal deltage på seminaret. Efter 3. samling vil der være et max 3 timers seminar for alle 99 medlemmer, som præsenterer konklusionerne for ministeren og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget på Christiansborg på en hverdag.

 

Hvad nu hvis jeg ikke kan deltage på en samling, men kan på de andre to?

- Det er meget vigtigt, at borgertingets medlemmer kan deltage i alle tre samlinger for at sikre, at alle medlemmer har samme baggrundsoplysninger og kan deltage i drøftelserne, der leder til borgertingets endelige konklusioner.

 

Hvornår afholdes borgertingets samlinger?

- Borgertingets samlinger afholdes i efteråret 2020. De konkrete datoer er endnu ikke fastlagte. Udviklingen af COVID-19 situationen følges løbende.

 

Hvor afholdes borgertingets samlinger?

- Det er endnu ikke besluttet, hvor borgertingets samlinger afholdes. Udviklingen af COVID-19 situationen følges løbende.

 

Får man noget for at deltage i borgertinget?

- Ja. Overnatning og forplejningsomkostninger under borgertingets samlinger dækkes. Transportomkostninger op til 700 kr. pr. samling dækkes pr. medlem. Derudover får hvert medlem et honorar på 1.000 kr. for at deltage pr. samling.

 

Udenlandske erfaringer med borgerinddragelse

Storbritannien

Storbritannien lancerede ultimo januar 2020 borgertinget ”Climate Assembly UK”. Det består af 100 repræsentativt udvalgte borgere, som mødes over 4 weekender i foråret 2020, hvor de pba. ekspertoplæg m.m. vil diskutere og komme med forslag til, hvordan landet kan nå netto-nulemission i 2050.

Frankrig

Den franske præsident Emmanuel Macron lancerede primo januar 2020 Convention Citoyenne Pour Le Climat. Det er et national borgerting om klima, som består af 150 tilfældigt udvalgte franskmænd. Borgertinget skal præsentere sit forslag til reduktioner af drivhusgasser til den franske nationalforsamling.

Belgien

Den tysktalende del af Belgien har etableret et Bürgerrat, der består af 24 medlemmer, som over 18 måneder organiserer og sætter agendaen for Bürgerversammlungen, hvor 50 borgere mødes 3 weekender over 3 måneder.

Irland

Irland gennemførte i 2016-18 en række borgertingssamlinger med emnerne abort, ældre, fixed-term parliaments, klima mv. Det irske borgerting første bl.a. til en folkeafstemning om retten til fri abort, hvor et flertal stemte for. Resultatet førte efterfølgende implementeret i irsk lovgivning.

Australien

Syd-Australien etablerede i 2016 to Citizens’ juries (50 personer plus en jury på 350 perso-ner), som mødtes over 5 weekender for at debattere en anbefaling fra the royal commission om etablering af et atomaffaldsdepot fra andre lande på australsk jord.

Borgertinget-dokumenter

Herunder kan du løbende få adgang til at hente de dokumenter, som borgertinget enten har haft til rådighed for udfor deres diskussioner eller som er udarbejdet i forbindelse med og efter samlingerne.

Koncept for borgertinget

Borgertingets retningslinjer

Borgertingets faglige panel

Kontakt

Jasmin Sharzad